zápis z ustavujícího zasedání

06.11.2014 20:08

ZÁPIS

z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Třebešice

 

Den: 04. listopad 2014

Místo jednání: Obecní úřad v Třebešicích začátek: 19.00 hod.

Přítomni:     Václav Khek, Lukáš Nesvorný, Petra  Bauerová , Petra Machová,

                  Petr Drahota, Václav Klokočník,  Hana Moravcová

Nepřítomen:

 

Program jednání:

1) Záhájení

2) Vnitřní organizační záležitosti

 a) Ověření mandátů.

 b) Složení slibu.

 c) Volba návrhové komise

3) Volba starosty

4) Volba místostarosty

5) Volba předsedů finančního a kontrolního výboru

6) Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce

7) Finanční odměny zastupitelů

8) Ostatní

9) Návrh usnesení

10) Závěr

 

1) Starosta obce Jaroslav Růžek jako předsedající přivítal přítomné a seznámil je s programem jednání.

 

Otázka: Kdo je pro schválení programu?

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0  

 

2a) Byly ověřeny volební mandáty členů, kdy bylo konstatováno, že:

       volební kandidátka  získala 7 mandátů, které obsadili        Václav Khek

                                                                                           Lukáš Nesvorný

                                                                                           Petra Bauerová

                                                                                           Václav Klokočník

                                                                                           Petr Drahota

                                                                                           Hana Moravcová

                                                                                           Petra Machová 

                                                                               

2b) Do rukou předsedajícího byl složen všemi přítomnými slib člena obecního zastupitelstva. O slibu byl sepsán protokol.

 

2c) Byla provedena volba návrhové komise ve složení:  Machová Petra        (předsedkyně)

                                                                                  Klokočník Václav     (člen)

                                                                                  Khek Václav           (člen)

 

Jména určených ověřovatelů zápisu: Machová Petra, Bauerová Petra

Jméno zapisovatele: Nesvorný Lukáš

 

Otázka: Kdo je pro schválení členů návrhové komise , ověřovatelů a zapisovatele?

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

 

3) Volba starosty

Byl podán návrh, aby volba starosty proběhla veřejně.

 

Otázka: Kdo je pro, aby volba starosty proběhla veřejně?

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

 

Předsedající navrhl do funkce nového starosty obce p. Petra Drahotu, vzhledem k výsledkům voleb. Pan Petr Drahota kandidaturu nepřijal, naopak podal protinávrh, aby se novou starostkou stala Moravcová Hana.

                                                Hlasování: Pro…6        Proti…0          Zdržel se…1

 

4) Volba místostarosty

Funkce předsedajícího ustavujícího zastupitelstva obce se ujala nová starostka obce Moravcová Hana. Byl podán návrh, aby volba místostarosty proběhla veřejně.

 

Otázka: Kdo je pro, aby volba místostarosty proběhla veřejně?

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

 

Do funkce místostarostky byla navržena Machová Petra, která návrh přijala.

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

           

5) Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s povinnostmi a náplní činnosti kontrolního a finančního výboru. K této náplni práce proběhla diskuse.

 

Za předsedu kontrolního výboru byl navržen Drahota Petr, za členy Machová Petra a Khek Václav.

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

 

Za předsedu finančního výboru byl navržen Klokočník Václav, za členy Nesvorný Lukáš a Bauerová Petra.

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

 

6) Projednání Jednacího řádu zastupitelstva obce

Zastupitelsvo obce se seznámilo s návrhem jednacího řádu zastupitelstva obce. Tento návrh prodiskutovalo, jednotlivé drobné připomínky byly zapracovány.

Otázka: Kdo je pro schválení finální verze Jednacího řádu zastupitelstva obce Třebešice?

                                                Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

 

6a) Dále byl podán návrh na zvolení dvou zástupců obce jmenovaných zastupitelstvem obce do výboru svazku obcí CHOPOS na období 2014 – 2018: Machová Petra, Drahota Petr

                                                Hlasování: Pro…5        Proti…0          Zdrželi se…2

 

7) Finanční odměny zastupitelů:

Byl podán návrh finanční odměny ve výši 4.000 Kč měsíčně pro starostku obce a 1.000 Kč měsíčně pro místostarostku obce. Odměna bude poskytována ode dne zvolení.

                                                Hlasování: Pro…5        Proti…0          Zdržel se…2

 

Ostatní členové zastupitelstva se finančních odměn vzdávají ve prospěch obce.

 

8) Ostatní:

     - bývalému panu starostovi bude odměna při skončení fukčního období vyplácena v měsíčních

       splátkách

     - předání úřadu proběhne 5. 11. 2014 od 14.00 hod.

     - předání účetnictví proběhně v pátek 7. 11. 2014 v 17.30 hod.

     - nová starostka  si vytvoří nový účetní podpisový vzor ve Spořitelně a ČNB a zruší starý.

     - vytvořit nový certifikační podpis pro Czech Point

     - dne 12. 11. 2014 se bude konat schůze sdružení CHOPOS od 16.00 hod. v Teplýšovicích

 

9) Předsedkyně  návrhové komise Machová Petra  přednesla návrh usnesení:

 

Usnesení Zastupitelstva obce Třebešice ze dne 04. listopadu 2014

 

Návrhová komise ověřila platnost voleb do obecního zastupitelstva obce a neshledala závad.

 

Zastupitelstvo obce

- schvaluje    a) do funkce starostky obce Třebešice Moravcovou Hanu,

                         - výkon mandátu jako NEUVOLNĚNÁ

                     b) do funkce místostarostky obce Třebešice Machovou Petru,

                         - výkon madátu jako NEUVOLNĚNÁ

                     c) do funkce předsedy kontrolního výboru Drahotu Petra

                     d) do funkce předsedy finančního výboru Klokočníka Václava

                     e) jednací řád zastupitelstva obce

                     f) finanční odměny pro starostku a místostarostku

- pověřuje    a) členy zastupitelstva obce připravit si do příštího zasedání písemný návrh 

                        rozsahu činnosti obce v oblasti investic rozvoje a údržby obce

                    b) starostku obce a místostarostku obce řízením a dalšími administrativními 

                        kroky

                    c) založení certifikátu pro Czech Point

                    d) změnu účetního podpisového vzru ve Spořitelně a ČNB

- bere na vědomí    a) předání úřadu

      b) předání účetnictví

      c) schůzi CHOPOS

                                               

                                    Hlasování: Pro…7        Proti…0          Zdržel se…0

           

Návrh usnesení byl hlasováním schválen.

             

10) Závěr:

Starostka obce ukončila jednání s přáním úspěchů v práci nově zvolenému zastupitelstva obce.

První zasedání zastupitelstva obce proběhne dne 18. 11. 2014 v 19.30 hod.

 

Zapsal: Nesvorný Lukáš

 

Ověřovatelé zápisu:                   Machová Petra                         Bauerová Petra                                           

 

 

                                                Moravcová Hana                      Machová Petra                     

                                                starostka obce                         místostarostka obce

Vyhledávání

Kontakt

Obec Třebešice Třebešice 39
257 26 Divišov
okr. Benešov
Tel.: +420 731 000 871